Spring

Summer

Autumn

Winter

Love

Moon

Mount

Plum

Window

I am Japanese artist and calligrapher

(C)Agameishi 1996〜2013
Translation Eiichi Odera Werner Staub


                 
 41 Koisucho  42 Chigiriな  43 Aimite  44 Aukoto  45 Aware  46Yura no  47 Yae mugu  48 Kaze wo  49 Mikakmorii  50 Kimi ga
                   
51 Kakutoda 52 Akenure 53 Nageki 54 Wasure  55 Taki no 56Arazaran 57Meguri 58 Arimaya 59 Yasura 60 Ooe
   
61 Inishie 62 Yo wo ko 63 Ima wa ta 64 Asabora 65 Uramiwa 66 Morotomo 67 Haru no yo 68 Kokoro ni 69 Arashiく 70 Sabishiu
         
1 Aki no ta 2 Haru sugi 3 Ashihiki 4 Tago no  5 Okuyama 6 Kasasagi 7 Ama no ha 8 Waga io wa 9 Hana no iro 10 Koreya kono
                   
 11Wata no ha  12 Amatsu  13 Tsukuba  14 Michinoく  15 Kimi ga ta  16 Tachiwa  17 Chihaya  18 Sumi no e  19 Naniwaga   20 Wabinreu 
               
 21 Ima kon to 22 Fuku kara  23 Tsuki mrei   24 Kono tabi  25 Nanishwoi 26 Ogura ya  27 Mikano ha   28 Yamazato  29 Kokoro ni  30 Ariake no
                 
 31 Asabora 32 Yamagatsu   33 Hisakata  34 Tare wo  35 Hito wa isa  36 Natsu no  37 Shiratsu  38 Wasura  39 Asaju noi 40 Shinobreu 

One Hundred Poems by One Hundred Poets  

Four Quiz 

Seven Quiz

Japnese

By Agameishi

Genjimonogatari

Interpretation

Sakura

Autumn leaves

Journey

Farewell

                   
71 Yu u sare
72 Oto ni
73 Takasa
74 Ukari keru
75 Chigiri
76 Wata no
77 Se wo haya
78 Awajishi
79 Akikaze
80 Nagaka
   
81 Hototo 
82 Omoi wa
83 Yo no na 84 Nagara
85 Yo mo su
86 Nageki
87 Murasame
88 Naniwae
89 Tama no
90 Miseba
 
91 Kirigiri  92 Waga so  93 Yo no na  94 Miyoshi  95 Ookenaく  96 Hanasa  97 Konuhito  98 Kaze wo  99 Hito mo  100 Momoshi 

One Hundred
Poems Book

Contents

・In 1235(Kamakura Period)

Selected by Teika Fujiwara(when he was aged 74)

・The one hundred poems are said to have been written on a fusuma
(sliding door)in a mountain cottage at Ogurayama in Saga(Kyoto).

These are called the Ogurasansou Shikishiwaka.
*Teika's mountain villa・One verse each from a hundred people - a total of
one hundred verses.

79 male poets and 21 female poets

・In terms of content, the verses can be divided into
(1)Love (2)The Four Seasons (Spring,Summer,
  Autumn,Winter)
 (3)Travel (4)Separation (5)Miscellaneous

From 1,Emperor Tenchi(626-671),to 100, Juntokuin
(1197-1242),the poets' lifetimes span 600 years.